برای حمایت از کشاورز باید به سمت کشاورزی قراردادی رفت

Da1news: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: کشاورزی قراردادی در قالب کشت گندم در وسعت ۲۰

بیشتر بخوانید