ترکیه ؛ خودکفایی در محصولات استراتژیک و تولید کشاورزی برنامه ریزی شده

Da1news: انتقالات ترکیه به تولیدکنندگان کشاورزی به عنوان سهمی از درآمد ناخالص مزرعه کمی بالاتر از میانگین OECD است. حمایت

بیشتر بخوانید