کمیته فنی گیاهپزشکی گندم تشکیل جلسه داد/ کنترل به موقع عوامل خسارتزا تاکید شد

پایگاه خبری DA1news: کمیته فنی گیاهپزشکی گندم مدیر کل دفتر پیش آگاهی، معاون و کارشناسان دفتر پیش آگاهی برگزار شد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان حفظ نباتات کشور، جلسه کمیته فنی گیاهپزشکی گندم با حضور مدیران حفظ نباتات استانها، محققین موسسه تحقیقات گیاهپزشکی، معاون مجری طرح گندم، نمایندگان موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، معاون کنترل آفات سازمان، مدیر کل دفتر پیش آگاهی، معاون و کارشناسان دفتر پیش آگاهی برگزار شد.

براساس این گزارش ارایه گزارش مدیران حفظ نباتات در خصوص وضعیت مدیریت عوامل خسارتزا، ارایه راهکارها و آخرین توصیه ها در مدیریت عوامل خسارتزا با توجه به شرایط حاکم بر کشور توسط محققین موسسه تحقیقات گیاهپزشکی و ارایه وضعیت کشت گندم توسط نماینده محترم مجری طرح گندم از موارد مطرح شده در این جلسه بشمار رفت.
همچنین در این نشست مدیر کل دفتر پیش آگاهی بر ضرورت کنترل به موقع عوامل خسارتزا اعم از علفهای هرز، آفات و بیماریها با توجه به شرایط رشدی گندم در سالجاری و جلوتر بودن فاز رشدی گندم و کاهش بارندگیها در برخی مناطق کشور، با تداوم فعالیت مستمر شبکه های مراقبت و پیش آگاهی تاکید کرد.