مستوفی: نصب سامانه نمایشگر تلفات دانه، توجیه اقتصادی دارد

پایگاه خبری Da1news: نصب سامانه نمایشگر تلفات دانه، باعث کنترل و کاهش تلفات و ضایعات در کمباین های می شود.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، محمدرضا مستوفی گفت: مجهز نمودن کمباین های غلات به سامانه نمایشگر تلفات دانه کاهش ضایعات را درپی خواهد داشت.

رئیس بخش تحقیقات هوشمندسازی کشاورزی در نشست خبری موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی به مناسبت روز  ملی گندم و نان گفت: متوسط عملکرد گندم آب طبق آمار سال 1402-1401، 3718 کیلوگرم بر هکتار بوده است که متوسط کاهش تلفات دانه 4درصد محاسبه شده است.

مستوفی افزود: تلفات گندم برای هر کمباین 148.72 کیلوگرم و تلفات کمباین در سطح برداشت 89232 کیلوگرم محاسبه شده است.

وی ادامه داد: هدر رفت سرمایه ملی از تلفات را 1562 میلیون تومان بیان کرد و گفت: با توجه به سطح زیر کشت گندم آبی در 4.2 میلیون هکتار از اراضی کشور منضم نمودن کمباین های تولید داخل و موجود به سامانه نمایشگر تلفات دانه  که طبق آمار 17 هزار کمباین فعال است توجیه اقتصادی دارد.