شته سیاه باقلا ؛ آفتی همه چیز خوار

پایگاه خبری DA1news: باقلا دارای آفاتی است که از عوامل کاهش دهنده عملکرد این گیاه به شمار می رود، که شناسایی صحیح و مدیریت به موقع آن ها می تواند تا حد زیادی در افزایش تولید این محصول، موثر باشد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، شته سیاه باقلا یکی از این افات است که در ادامه به معرفی، مدیرت و کنترل و مبارزه با این آفت را توضیح داده ایم
شته سیاه باقلا آفتی پلی فاژ (همه چیز خوار) است و در سراسر جهان پراکنده است. این شته زمستان را روي شمشاد و تمشک به سر میبرد و در بهار روي انواع دیگر گیاهان زندگی میکند. این آفت به دلیل خسارت مستقیم روی گیاه و نیز انتقال ویروس دارای اهمیت است، چرا که این شته می تواند ناقل حدود سی ویروس بیمارگر در گیاهان مختلف باشد. علاوه بر این شته لگومینوز و شته نخود از دیگر شته هایی هستند که به باقلا خسارت وارد میکنند.
شته سیاه باقلا در دنیا بیش از200گونه میزبان دارد. این شته با حمله به تمام قسمت های هوایی گیاه به ویژه قسمت های جوان در حال رشد، باعث توقف رشد و کوتولگی، تغییر شکل برگ و کاهش چشم گیر محصول می شود .
تغذیه شته ها سبب اختلال در عملیات فتوسنتز گیاه می شود. در نتیجه وزن محصول و میزان پروتئین گیاه را کاهش میدهد. علاوه بر خسارت مستقیم این دسته آفات میتوانند ناقل تعدادی از بیماریهای ویروسی نیز شوند. شته سیاه باقلا از نظر انتقال بیماری های ویروسی نظیر ویروس موزاییک باقلا اهمیت داردکه گاهی خسارت از این لحاظ قابل توجه است (شکل1)

شکل 1- ویروس موزاییک باقلا

مدیریت
به دو صورت بیولوژیک و شیمیایی می توان شته سیاه باقلا را مدیریت و کنترل نمود.
– کنترل بیولوژیک
به طورکلی شته ها چندین گروه دشمن طبیعی شامل پارازیتوئیدها، شکارگرها و بیمارگرها دارند. اینکـه چـه میزانی از جمعیت دشمنان طبیعی می توانند از افزایش جمعیت شـته هـا جلـوگیری کننـد، شـناخته شـده نیسـت. ولـی مطالعات محققین نشان داده است که این عوامل در کنترل طبیعی و کاهش جمعیت شـته هـا بسـیار مـوثر هسـتند و در بیشتر موارد نیاز به کنترل شیمیایی نیست. مطالعات اخیر نشان داده است که زنبور پارازیتوئید لیزیفلبوس وکفشدوزک شکارگر هیپودامیا به ترتیب فعالیت پارازیتیسمی و شکارگری مناسبی رویا ین شته داشته اند و ضمن سازگاری خوب اقلیمی، پتانسیل بالای تولیدمثلی و کارایی جستجوگری بالایی نیز دارند (شکل2)

شکل2- از سمت راست به ترتیب زنبور لیزیفلبوس و کفشدوزک

 

کنترل شیمیایی
در صورت نیاز، جهت کنترل شیمیایی شته ها استفاده از  حشره کش های ذکر شده در جدول زیر توصیه می شود .
حشره کش های مناسب به منظور کنترل شیمیایی شته سیاه باقلا
منبع: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور