توسعه بیمه محصولات و افزایش سطح کشت قراردادی

پایگاه خبری DA1news: آقای مهندس مرادمند رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان: توجه به فرهنگ برای توسعه بیمه محصولات کشاورزی

بیشتر بخوانید