کود شیمیایی یارانه ای در شهرستان های تکاب و شاهین دژ توزیع شد

DA1news: مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی بر ضرورت تامین کود شیمیایی براساس جدول نیاز کودی استان و تقویم

بیشتر بخوانید