پیشگیری علیه بیماری‌های گندم؛ شرق تا غرب گلستان پایش شد

پایگاه خبری DA1news: آمارها نشان می دهد که سطح مبارزه علیه زنگ زرد گندم و توصیه ها، نظارت و هشدارهای سازمان حفظ نباتات کشور به گندمکاران کشور سبب جلوگیری از کاهش عملکرد در تولید خواهد شد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، از جمله استانهای پیشرو در مبارزه و پیشگیری علیه زنگ زرد گندم استان گلستان و در صدر این مبارزه حفظ نباتات استان گلستان قرار داد.

حضور دکتر آهنگران مدیرکل دفترپیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزا سازمان حفظ نباتات کشور در استان گلستان بر اهمیت کشاورزی این استان در خصوص محصول استراتژیک گندم گلستان می افزاید.

آهنگران و حق نما؛ شرق تا غرب گلستان پایش شد

 شهرستان علی آبادکتول

بر اساس گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی استان گلستان، آهنگران مدیرکل دفترپیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزا سازمان حفظ نباتات کشور ،دکتر حق نما مدیر حفظ نباتات استان گلستان، خلیلی رییس مرکز کتول و خاوری مجری طرح ،بمنظور بررسی وضعیت بیماری‌های زنگ زرد و فوزاریوم خوشه بر روی ارقام مختلف گندم و همچنین بررسی وضعیت تاثیر سموم روی بیماری‌های گندم انجام شد.

پایش بیماری‌های گندم شهرستان ترکمن

بر اساس گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی استان گلستان همچنین، آهنگران، مدیر حفظ نباتات استان گلستان باتفاق قزل رییس مرکز جعفربای جنوبی، سیاه بالایی مسئول حفظ نباتات و کارشناسان طرح جهش تولید از مزارع گندم حوزه شهرستان بمنظور بررسی وضعیت بیماری‌ زنگ زرد و فوزاریوم خوشه بر روی ارقام مختلف گندم و همچنین تاثیر سموم روی بیماری‌های گندم و مدیریت تغدیه گیاه مورد بررسی قرار گرفت.

پایش و بررسی بیماری‌ها و تاثیر سموم در مزارع گندم شهرستان کلاله

در ادامه بازدید های به عمل آمده توسط مدیرکل دفترپیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزا سازمان حفظ نباتات کشور و  مدیر حفظ نباتات استان گلستان با همراهی منصوری مدیر جهادکشاورزی شهرستان کلاله و عبادتی معاون فنی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان کلاله، آخرین وضعیت بیماری‌های زنگ زرد و فوزاریوم خوشه بر روی ارقام مختلف گندم و وضعیت تاثیر سموم روی بیماری‌های گندم شهرستان کلاله مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
شایان ذکر است، در حاشیه این بازدید آهنگران مدیرکل دفترپیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزا سازمان حفظ نباتات کشور ضمن تشکر و قدردانی از زحمات صورت پذیرفته، وضعیت مزارع گندم شهرستان کلاله را مطلوب برشمرد.

بررسی مقاومت ارقام گندم به بیماریها در شهرستان گمیشان

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی استان گلستان و در ادامه بازدیدهای مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزا حفظ نباتات کشور و مدیر حفظ نباتات استان ، مزارع گندم شهرستان گمیشان مورد بازدید قرار گرفت.
بر اساس این گزارش آنه قره جه معاون فنی شهرستان گمیشان گفت: طی پایش تعداد از مزارع گندم شهرستان به منظور بررسی شدت بیماری زنگ زد در ارقام کشت شده در حوزه مرکز جهاد کشاورزی سیمین شهر بررسی آخرین وضعیت بیماری زنگ زد و فوزاریوم خوشه بر روی ارقام مختلف و وضعیت تاثیر سموم مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

این گزارش حاکیست در بازدید آهنگران و حق نما، ثابتی رئیس مرکز جهاد کشاورزی سیمین شهر و کارشناسان پهنه مرکز سیمین شهر حضور داشتند.

جلسه کمیته گیاهپزشکی با تاکید بر کنترل عوامل خسارتزای گندم و سیب زمینی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، در پایان بازدیدها و پایش های به عمل آمده جلسه کمیته گیاهپزشکی وضعیت عوامل خسارتزای گندم و سیب زمینی در استان گلستان با حضور آهنگران مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزا سازمان حفظ نباتات کشور، مدیر و معاون مدیریت حفظ نباتات استان و کارشناسان مسئول حفظ نباتات شهرستان ها در اتاق جلسات معاونت بهبود تولیدات گیاهی استان برگزار شد.
در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از کارشناسان مسئول حفظ نباتات شهرستان ها، کارشناسان مراکز خدمات و کارشناسان جهش تولید بخاطر پیگیری پایش و کنترل عوامل خسارتزای محصولات پاییزه، بر ادامه روند توصیه های گیاهپزشکی جهت پیشگیری از خسارت مزارع تأکید شد.
اهم موارد مطرح شده:
– تاکید بر ادامه اطلاع رسانی های به موقع جهت انجام مبارزه با عوامل خسارت زا
– توصیه بر پیگیری های ویژه برای مبارزه با فوزاریوم خوشه
– توصیه بر پایش مزارع و ارائه توصیه های لازم جهت کنترل بیماری بادزدگی سیب زمینی

 

با تشکر از سرکار خانم سراوانی و روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان