روز انتقال یافته های تحقیقاتی گندم و جو دیم همدان برگزار شد

پایگاه خبری DA1news: روز انتقال یافته های تحقیقاتی گندم و جو دیم استان همدان برگزار شد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی به نقل از مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان همدان روز انتقال یافته های تحقیقاتی گندم و جو دیم در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان برگزار شد.

گزارش تصویری ارسالی توسط اداره رسانه های آموزشی و ترویجی استان همدان را ببینید.