بررسی تشکیل کمیته مزد در جلسه بعدی شورای عالی کار

به گزارش DA1news: نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: بررسی کمیته مزد و چگونگی تعیین مزد, اولین دستور کار

بیشتر بخوانید