ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب سال ۱۳۹۴ به مساله رفع تداخلات اراضی اختصاص یافت

Da1news: کمیسیون رفع تداخلات استان لرستان با حضور مدیر جهادکشاورزی شهرستان ازنا، معاون اداره کل ثبت اسناد و املاک استان،

بیشتر بخوانید