پوشش‌دارکردن بذر برنج موجب بهبود کارکرد بذر در مقابل علف‌های هرز می‌شود

DA1news: در یک مطالعه جدید، پژوهشگران علوم کشاورزی کشور، روش پوشش‌دار کردن بذر برنج را برای مقابله بهتر آن با

بیشتر بخوانید