مشوق های اختصاصی برای مبارزه با بحران های جهانی

پایگاه خبری DA1news: به دنبال توافق در مورد تحول بانک جهانی در سال گذشته (“بانک بهتر”)، وجوه اضافی سازماندهی شد

بیشتر بخوانید