داروخانه ها و فروشگاههای سم اصفهان مورد بازدید قرار گرفت

پایگاه خبری DA1news: داروخانه ها و فروشگاههای سموم در شهرستان اصفهان مورد بازدید قرار گرفت.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان، فروشگاههای سموم و داروخانه های گیاهپزشکی شهرستان اصفهان مورد بازدید قرار گرفت.

به گزارش مسئول حفظ نباتات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اصفهان: به منظور پایش و ساماندهی فروشگاههای سموم و نظارت بر عدم فروش سموم قاچاق، تقلبی و منسوخ شده، سموم تاریخ گذشته، بررسی تاریخ اعتبار پروانه فروشگاه و مسئول فنی، سامانه مانیتورینگ، شرایط بهداشتی اعم از داشتن تهویه مناسب، حضور مسئول فنی در فروشگاه و نحوه نگهداری سموم با رعایت استاندارد های لازم در فروشگاه، توسط اکیپ بازرسی متشکل از مسئول نظارت کلینیک ها و و فروشندگی های سموم کشاورزی استان خانم ندا حاتمی و مسئول حفظ نباتات شهرستان خانم رزیتا اطمینان از تعدادی از برخی شرکتهای توزیع سموم شهرستان بازدیدی صورت گرفت.

در این بازدید، موجودی سموم با فاکتورها، سامانه مانیتورینگ آفت کش ها مطابقت داده شد و نکات لازم جهت رعایت اصول شیوه نامه نظارت بر واحد های گیاهپزشکی به فروشندگان سموم شهرستان ارائه گردید.