شبکه یکپارچه و ملی آزمایشگاهی ایجاد می‌شود

به گزارش DA1news: رییس شبکه شاعا با اشاره به ایجاد شبکه‌های پراکنده آزمایشگاهی از سوی دستگاه‌های دولتی چون وزارت علوم

بیشتر بخوانید