آبگیری بزرگترین استخر ذخیره آب کشاورزی استان سمنان آغاز شد

به گزارش DA1news: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از آغاز آبگیری بزرگترین استخر ذخیره آب کشاورزی استان سمنان در

بیشتر بخوانید