وظایف موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در یک نگاه

پایگاه خبری DA1news: یکی از ریز مجموعه ها و موسسات تحقیقاتی سازمان تات، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور می باشد.

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور فعاليت‌هاي خود را از سال 1371 در 5 ايستگاه اصلي و 9 ايستگاه فرعي در مناطق مختلف اگروكليمائي سردسيري، گرمسيري و نيمه سردسيري و معتدل ديم كشور به منظور افزايش عملكرد محصولات زراعي ديم شامل غلات (گندم نان، گندم دوروم، جو و تریتیکاله )، حبوبات ( نخود و عدس)، دانه هاي روغني ( كلزا، آفتابگردان و گلرنگ) و علوفه شروع نموده است.

ايستگاه‌هاي اصلي موسسه :

– مراغه (ايستگاه اصلي مناطق سردسير)

– سرارود كرمانشاه (ايستگاه اصلي مناطق معتدل)

– گچساران (ايستگاه اصلي مناطق گرمسير و نيمه‌گرمسير)

– شيروان در شمال خراسان (ايستگاه اصلي مناطق سرد و كم باران شمالشرق)

– قاملو كردستان (ايستگاه اصلي مناطق سرد و كوهستاني غرب).

ستاد موسسه در شهرستان مراغه و معاونت موسسه در سرارود كرمانشاه قرار دارد.

بخش‌هاي تحقيقاتي موسسه :

-بخش تحقيقات غلات
شرح وظايف بخش تحقيقات غلات:
– بررسي مسائل تحقيقاتي غلات (گندم نان، گندم ماكاروني و جو) در مناطق مختلف اگروكليما
– تهيه و تنظيم طرح‌ها و برنامه‌هاي تحقيقاتي براساس مسائل بررسي شده و نياز اقليم‌هاي مختلف و پيشنهاد آن به كميته علمي- فني مؤسسه جهت تصويب
– بررسي و تائيد و يا تعديل طرح‌ها و برنامه‌هاي تحقيقاتي پيشنهادي مراكز و واحدهاي تحقيقاتي مناطق مختلف و تلفيق آنها از لحاظ ملي
– ابلاغ برنامه‌ها و طرح‌هاي تصويب شده به مراكز و واحدهاي تحقيقاتي مناطق مختلف
– اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي طبق برنامه‌هاي مصوب در مزارع و آزمايشگاههاي مؤسسه
– نظارت بر اجراي برنامه‌هاي تحقيقاتي ابلاغ شده در ايستگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي از طريق اعزام كارشناس و دريافت گزارش
– جمع‌آوري و دريافت نتايج حاصله از تحقيقات انجام شده در مراكز و ايستگاه‌هاي تحقيقاتي و در صورت لزوم انجام محاسبات آماري در واحد مربوطه و ارزيابي و نتيجه‌گيري از تحقيقات انجام شده
– تهيه و تنظيم نشريات حاوي نتايج تحقيقات بطور ساليانه و چند ساله و تدوين بروشورها و دستورالعمل‌هاي فني براي استفاده مروجين و زارعين
– برقراري ارتباط با مراكز تحقيقات بين‌المللي غلات و كشورهاي پيشرفته و تبادل اطلاعات و مواد ژنتيكي
– مطالعه بيماري‌هاي مهم و ارزيابي مقاومت ارقام و لاين‌ها نسبت به اين بيماريها مانند زنگ‌ها، سياهك‌ها، فوزاريوم، سفيدك، اسكالد، لكه نواري جو و غيره
– جمع آوري، حفظ و نگهداري ژرم پلاسم گندم، جو، ترتيكاله و شناسايي خصوصيات ژنتيكي آنها.

-بخش تحقيقات حبوبات
شرح وظايف بخش تحقيقات حبوبات :
– بررسي مسائل تحقيقاتي حبوبات در مناطق مختلف اگروكليما
– تهيه و تنظيم طرحها و برنامه‌هاي تحقيقاتي براساس مسائل بررسي شده و نياز اقليمهاي مختلف و پيشنهاد آن به كميته علمي- فني مؤسسه جهت تصويب
– بررسي و تائيد و يا تعديل طرحها و برنامه‌هاي تحقيقاتي پيشنهادي مراكز و واحدهاي تحقيقاتي مناطق مختلف و تلفيق آنها از لحاظ ملي
– ابلاغ برنامه‌ها و طرحهاي تصويب شده به مراكز و واحدهاي تحقيقاتي مناطق مختلف
– اجراي طرحهاي تحقيقاتي طبق برنامه‌هاي مصوب در مزارع و آزمايشگاههاي مؤسسه
– نظارت بر اجراي برنامه‌هاي تحقيقاتي ابلاغ شده در ايستگاهها و مراكز تحقيقاتي از طريق اعزام كارشناس و دريافت گزارش
-دريافت و جمع‌آوري نتايج حاصله از تحقيقات انجام شده در مراكز و ايستگاههاي تحقيقاتي و در صورت لزوم انجام محاسبات آماري در واحد مربوطه و ارزيابي و استنتاج تحقيقات انجام شده
– تهيه و تنظيم نشريات تحقيقاتي حاوي نتايج حاصله از تحقيقات و تدوين آنها بطور ساليانه و يا چند ساله و تدوين نشريات و دستورالعملهاي ترويجي جهت استفاده مروجين و كشاورزيان كشور
– برقراري ارتباط با مراكز تحقيقات بين‌المللي حبوبات كشورهاي پيشرفته و تبادل اطلاعات و مواد ژنتيكي
– مطالعه بيماري‌هاي مهم حبوبات ديم و ارزيابي مقاومت ارقام و لاينها نسبت به اين بيماريها
– جمع آوري، حفظ و نگهداري ژرم پلاسم نخود، عدس و شناسايي خصوصيات ژنتيكي آنها.

-بخش تحقيقات دانه‌هاي روغني
بخش تحقيقات دانه‌هاي روغني و علوفه:
– بررسي مسائل تحقيقاتي دانه‌هاي روغني و علوفه در مناطق مختلف ديم خيز كشور.
-تهيه و تنظيم طرحها و برنامه‌هاي تحقيقاتي براساس مسائل بررسي شده و نياز اقليمهاي مختلف كشور و پيشنهاد آن به كميته علمي – فني مؤسسه ديم جهت تصويب.
– بررسي و تائيد و يا تعديل طرحها و برنامه‌هاي تحقيقاتي پيشنهادي مراكز و واحدهاي تحقيقاتي مناطق و تلفيق آنها از لحاظ كشوري
– ابلاغ برنامه‌ها و طرحهاي تصويب شده به مراكز و واحدهاي تحقيقاتي مناطق مختلف كشور.
– اجراي طرحهاي تحقيقاتي طبق برنامه‌هاي مصوبه در مزارع و آزمايشگاههاي مؤسسه
– نظارت بر اجراي برنامه‌هاي تحقيقاتي ابلاغ شده در ايستگاهها و مراكز تحقيقاتي از طريق اعزام كارشناس و دريافت گزارش
– دريافت و جمع‌آوري نتايج حاصله از تحقيقات انجام شده در مراكز و ايستگاههاي تحقيقاتي، انجام محاسبات آماري در واحد مربوطه و ارزيابي و استنتاج تحقيقات انجام شده.
– تهيه و تنظيم نشريات تحقيقاتي حاوي نتايج حاصله از تحقيقات و تدوين آنها بطور ساليانه و يا چند ساله و تدوين نشريات و دستورالعملهاي ترويجي جهت استفاده مروجين و كشاورزان كشور.
– برقراري ارتباط با مراكز تحقيقات بين‌المللي دانه‌هاي روغني و نباتات علوفه‌اي كشورهاي پيشرفته و تبادل اطلاعات و مواد ژنتيكي
– مطالعه بيماري‌هاي مهم دانه‌هاي روغني و نباتات علوفه‌اي ديم و ارزيابي مقاومت ارقام و لاينها نسبت به بيماريهاي مهم آن‌ها
– جمع آوري حفظ و نگهداري ژرم پلاسم گياهان دانه‌هاي روغني و نباتات علوفه‌اي ديم و شناسايي خصوصيات ژنتيكي آنها

-بخش تحقيقات علوفه
بخش تحقيقات علوفه و دانه‌هاي روغني:
– بررسي مسائل تحقيقاتي نباتات علوفه‌اي و دانه‌هاي روغني در مناطق مختلف ديم خيز كشور.
– تهيه و تنظيم طرحها و برنامه‌هاي تحقيقاتي براساس مسائل بررسي شده و نياز اقليمهاي مختلف كشور و پيشنهاد آن به كميته علمي – فني مؤسسه جهت تصويب.
– بررسي و تائيد و يا تعديل طرحها و برنامه‌هاي تحقيقاتي پيشنهادي مراكز و واحدهاي تحقيقاتي مناطق و تلفيق آنها از لحاظ كشوري
– ابلاغ برنامه‌ها و طرحهاي تصويب شده به مراكز و واحدهاي تحقيقاتي مناطق مختلف كشور.
– اجراي طرحهاي تحقيقاتي طبق برنامه‌هاي مصوبه در مزارع و آزمايشگاههاي مؤسسه
– نظارت بر اجراي برنامه‌هاي تحقيقاتي ابلاغ شده در ايستگاهها و مراكز تحقيقاتي از طريق اعزام كارشناس و دريافت گزارش
– دريافت و جمع‌آوري نتايج حاصله از تحقيقات انجام شده در مراكز و ايستگاههاي تحقيقاتي، انجام محاسبات آماري در واحد مربوطه و ارزيابي و استنتاج تحقيقات انجام شده.
– تهيه و تنظيم نشريات تحقيقاتي حاوي نتايج حاصله از تحقيقات و تدوين آنها بطور ساليانه و يا چند ساله و تدوين نشريات و دستورالعملهاي ترويجي جهت استفاده مروجين و كشاورزان كشور.
– برقراري ارتباط با مراكز تحقيقات بين‌المللي نباتات علوفه‌اي و دانه‌هاي روغني و كشورهاي پيشرفته و تبادل اطلاعات و مواد ژنتيكي
– مطالعه بيماري‌هاي مهم نباتات علوفه‌اي ديم و دانه‌هاي روغني و ارزيابي مقاومت ارقام و لاينها نسبت به بيماريهاي مهم آن‌ها
– جمع آوري حفظ و نگهداري ژرم پلاسم نباتات علوفه‌اي و دانه‌هاي روغني ديم و شناسايي خصوصيات ژنتيكي آنها

-بخش تحقيقات مديريت منابع
شرح وظايف بخش تحقيقات مديريت منابع :
-بررسي مسائل تحقيقاتي بر روي منابع و عوامل محيطي (اقليم و خاك)، آفات و بيماريها و ايجاد روشهاي مناسب در زمينه‌هاي مختلف به‌زراعي محصولات عمده و اساسي كشاورزي ديم
-تهيه و تنظيم طرحها و برنامه‌هاي تحقيقاتي در زمينه‌هاي به‌ زراعي محصولات عمده و اساسي (غلات، حبوبات، علوفه و دانه‌هاي روغني ) از قبيل آفات، علف‌هاي هرز، عمليات خاك‌ورزي، آبياري تكميلي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياهي، تناوب و … و پيشنهاد آن به كميته علمي- فني مؤسسه جهت تصويب
-بررسي و تاييد و يا تعديل طرحها و برنامه‌هاي تحقيقاتي پيشنهاد شده از مراكز و واحدهاي تحقيقاتي مناطق و تلفيق آن با برنامه‌هاي تهيه شده
-ابلاغ برنامه‌ها و طرحهاي مصوب به مراكز و واحدهاي تحقيقاتي و واحدهاي تحقيقاتي مناطق مختلف
– اجراي تحقيقات طبق برنامه‌هاي مصوب در مزارع و يا آزمايشگاههاي مؤسسه
-نظارت بر اجراي برنامه هاي تحقيقاتي ابلاغ شده در ايستگاهها و مراكز تحقيقاتي از طريق اعزام كارشناس و دريافت گزارش
-جمع آوري و دريافت نتايج حاصل از تحقيقات انجام شده در مراكز و ايستگاههاي تحقيقاتي و در صورت لزوم انجام محاسبات آماري در واحد مربوطه و ارزيابي و نتيجه گيري از تحقيقات انجام شده
-تهيه و تنظيم نشريات حاوي نتايج تحقيقات بطور ساليانه و چندين ساله و تدوين بروشورها و دستور العمل‌هاي فني براي استفاده مروجين و زارعين
-برقراري ارتباط با مراكز تحقيقاتي بين‌المللي به منظور تبادل نظر و همكاريهاي علمي.

هر يك از اين بخشها در موضوعات خاص خود در زمينه هاي به‌نژادي و به‌زراعي بر روي مشكلات موجود كشور در زمينه كشاورزي ديم تحقيقات مورد نياز را انجام و نتايج حاصله را به دستگاه‌هاي اجرائي (از طريق آموزشهاي لازم با تشكيل كلاسهاي انتقال يافته‌ها و روز مزرعه، ايجاد مزارع تحقيقي-تطبيقي و اجراي طرحهاي تحقيقي-ترويجي) و مراجع تصميم گيري ارائه مي‌نمايند.