مركز آمار ايران اعلام کرد: رشد فعاليت‌های رشته گروه كشاورزی منفی ٣,٢

پایگاه خبری DA1news: بر اساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي (GDP) به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در تابستان سال ١٤٠٢ به رقم ٢١٩٠ هزار ميليارد ريال با نفت و ١٨٥٠ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، كه نشان از رشد ٧,١ درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و ٤.٢ درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در تابستان سال ١٤٠٢ دارد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی و بر اساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي (GDP) به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ ، در تابستان سال ١٤٠٢ به رقم ٢١٩٠ هزار ميليارد ريال با نفت و ١٨٥٠ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حاليكه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٢٠٤٦ هزار ميليارد ريال و بدون نفت ١٧٧٥ هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد ٧,١ درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و ٤.٢ درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در تابستان سال ١٤٠٢ دارد.

نتايج مذكور حاكي از آن است كه در تابستان سال ١٤٠٢، رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي رشد ٣,٢-، گروه صنایع و معادن ٨.٧ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز‌طبيعي ٢٥.٦، ساير معادن ١.٧، صنعت ٢.٦، انرژي ٦.٣- و ساختمان ٢.٩ درصد) و گروه خدمات ٧.٥ درصد نسبت به تابستان سال ١٤٠١، رشد داشته است.

محاسبات فصلي در مركز آمار ايران در قالب ١٨ بخش اصلي متشكل از ٤٢ رشته فعاليت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev٤ انجام مي‌شود كه بر اين اساس گروه كشاورزي شامل زير بخش‌هاي زراعت و باغداري، دامداري، جنگل‌داري و ماهيگيري، گروه صنايع و معادن شامل زير بخش‌هاي استخراج نفت خام و گاز طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تأمين آب، برق و گاز طبيعي و ساختمان مي‌باشد و گروه خدمات شامل زير بخش‌هاي عمده وخرده فروشي، فعاليت‌­هاي خدماتي مربوط به تأمين جا و غذا، حمل ونقل، انبارداري، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت­های مالی و بیمه، مستغلات، كرايه وخدمات كسب وكار ودامپزشکی، اداره امورعمومي و خدمات شهري، آموزش، فعالیت­‌هاي مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سايرخدمات عمومي، اجتماعي، شخصي وخانگي است.