فعالیت‌واحدهای گشت حفظ کاربری اراضی کشاورزی در ایام نوروز باید افزایش یابد

پایگاه خبری Da1news: رئیس سازمان امور اراضی کشور طی نامه‌ای به تمامی روسای سازمان جهاد کشاورزی سراسر کشور خواستار تشدید فعالیت‌ها و هوشیاری واحدهای گشت حفظ کاربری اراضی کشاورزی در ایام تعطیلات نوروز شد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان امور اراضی کشور، مهندس رضا افلاطونی دراین نامه خطاب به روسای سازمان جهادکشاورزی استان ها آورده است: با عنایت به مصوبات بیست و یکمین جلسه قرارگاه مرکزی صدور اسناد و حفـظ کـاربری و یکپـارچه‌سـازی اراضـی کشـاورزی و نیز مصوبـات شورای عـالی حفظ حقوق بیت‌المال و تأکیدات رئیس قوه قضاییه و همچنین وزیر جهاد کشاورزی، مبنی بر ضــرورت برنامه‌ریزی، نظارت مسـتمر و دقیق بر اراضـی کشـاورزی و برخورد قـاطع و ســریع بـا متصــرفان اراضــی دولتی و متخلفان تغییرکـاربری غیرمجـاز اراضــی زراعی و باغ‌هـا در حریم و خـارج از حریـم شــهرهـا، لازم است برای جلـوگیری از ســوءاســتفاده اشــخـاص و سودجـویـان و فراهم کردن مـوجبـات تضــییع حقوق بیت‌المـال ناشــی از سـاخت‌وسازهـای غیرمجاز در ایام تعطیلات نوروزی، مـدیران اموراراضـی اسـتان و جهاد کشاورزی شهرسـتان‌ها، ضـمن هماهنگی لازم بـا دسـتگاه‌های اجرایی از جمله مراجع قضـایی، فراجـا، راه و شـهرسازی، منـابع طبیعی و آبخیزداری، محیط زیست، بنیاد مسکن، شــهرداری، بخشـداری و … رترتیبی اتخـاذ کنند تا نسـبت به راه‌انـدازی گشت های مشترک و اطلاع‌رســانی فوری هرگونه تغییرکـاربری و ســاخت‌وسـاز غیرمجاز به مراجع ذیصلاح، اطلاع داده شده وبرخورد قانونی با متخلفان صورت پذیرد.
دراین نامه خواسته شده اسامی کارکنان کشـیک از تاریـخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ تنظیم و بـه یگـان حفـاظت این سازمان منعکس شود. همچنین باید گزارش عملکرد روزانه واحدهای گشتی در پایان مأموریت به مدیریت امور اراضــی اسـتان منعکس تا پس از جمع‌بندی به یگان حفاظت این سازمان ارسال شود.

دربخش دیگری از این نامه، از مـدیران جهــاد کشــاورزی شهرســـتان‌هـا، خواسته شده برای اســتفاده از ظرفیـت تفـاهمنـامه بین وزارت‌ جهادکشـاورزی و وزارت کشور ضـمن هماهنگی با فرمانـداری، شـهرداری، بخشــداری ودهیـاری نســبت به نصب بنر و تبلیغ سامانه ۱۳۱ ارتباط مردمی و… جهت آگاه سـازی درمورد سـاخت‌وسـاز غیرمجاز اقدام کنند و مستندات مربوطه را در اسرع وقت به این سازمان ارسال کنند.

همچنین مـدیران جهـاد کشــاورزی بـه نحـوی برنـامه‌ریزی کنند تـا در ایـام تعطیلات نـوروز رئیس اداره امور اراضــی و یا یکی از معاونان، مسـئولیت رصد و پایش اراضـی، واحدهای گشت و پاسخگویی به دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی را عهده‌دار باشند.

رئیس سازمان امور اراضی کشور در این نامه تاکید کرده : مـدیران اســتانی و شهرســتان‌ها از تمام ظرفیت و امکانات موجود در اجرای مأموریت‌های محوله اســتفـاده کنند و تحت هیـچ شــرایطی گشت نبایـد تعطیـل و در مأموریت‌های غیرضـروری به‌کارگیری شود، شهرستان‌های بحرانی فاقد خودرو گشت از خودروهای گردشی استفاده کنند.
همچنین فرمانـدهان یگان حفاظت امور اراضی استان‌ها برابر شـرح وظایف ۲۱ گانه ابلاغی، نسـبت به ارسال اخبار مردمی و رصــد واحـدهـای گشت و پـایش اراضــی کشـاورزی (به صورت تصادفی) اقـدام کنند و روزانه عملکرد عوامل در سـتاد اســتان و شهرسـتان‌ها را مورد ارزیابی قرار دهند و گزارش روزانه اول وقت به فرماندهی یگان حفاظت ارسال شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *