ارائه ۲۲ مورد نتایج یافته های تحقیقاتی جدید در بخش کشاورزی

به گزارش DA1newsرئیس مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان چهارمحال بختیاری،در حاشیه برگزاری مراسم انتقال یافته های تحقیقاتی،از ارائه

بیشتر بخوانید