آغاز صدور نسخه های الکترونیک گیاه پزشکی در استان فارس

 DA1news: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس با اشاره به اینکه مراحل آزمایشی طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی

بیشتر بخوانید