بخش خدمات بیشترین تسهیلات روستایی را در طرح اشتغال روستایی دریافت کرد

به گزارش DA1news: مطابق آخرین آمار تسهیلات روستایی از کل تسهیلات پرداختی، در بخش کشاورزی۲۴۱۴۲میلیارد ریال، بخش صنعت۳۰۶۳۳میلیارد ریال و

بیشتر بخوانید