گام های موثر در راستای مرجعیت علمی

پایگاه خبری DA1news/ ناظم رام: در خبرها آمده بود که به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران ( بخش کشاورزی) با حضور وزیر جهاد کشاورزی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با نگاهی به تالیفات و کتاب های منتشره سازمان تات برگزار خواهد شد.

از آنجایی که یکی از شاخص های استنادی علمی، پژوهش و تحقیق و کتاب های منتشر شده توسط شخص و یا سازمان است، سازمان تات را می توان یکی از پیشتازان عرصه دانش کشاورزی دانست.
همچنین باید گفت که پیشتازی در عرصه علم و نوآوری یکی از اصلی ترین راهکارها برای رسیدن به مرجعیت علمی است. استفاده از تولیدات و یافته های علمی، غالباً با شاخص های استنادی سنجیده می شود. این شاخص ها به نوعی نشان میدهند که یک اثر علمی تولید شده تا چه اندازه مبنای تولید آثار علمی جدیدتر بوده است و تا چه حد در علم جدید تاثیر گذاشته است. بر این اساس هم کیفیت و هم کمیت تولیدات علمی باید همزمان مورد بررسی و سنجش قرار بگیرند تا هدف پیشتازی در علم میسر شود.
از این روی و با در نظر گرفتن تمامی جوانب تحقیقات، پژو هش ها و انتشار کتب و نشریات بخش های مختلف کشاورزی که در کشور انجام و منتشر یافته است ، سازمان تات و زیر مجموعه ها و موسسات و مراکز تحقیقاتی این سازمان جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند.
و باید در نظر گرفت که تعریف و مصادیق مرجعیت علمی در طول زمان توسعه پیدا کرده و علاوه بر مبنای مستقیم، مفاهیم موازی با آن نیز شکل و توسعه پیدا کرده است. و از آن جایی که اصطلاح مرجعیت علمی برای اولین بار توسط مقام معظم رهبری مطرح و مکرر مورد تبیین قرار گرفته است، و همچنین با پژوهش های مختلفی که انجام شده، کماکان تصویر ذهنی مورد اجماعی از آن وجود ندارد.
در تببین مرجعیت علمی در بخش کشاورزی توسط معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی در سازمان تات به عنوان اولین نشست تخصصی مرجعیت علمی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی کشور برگزار و اولین قدم برداشته شد.
این اولین گام موثر بخش کشاورزی در راستای مرجعیت علمی است که می توان به آن استناد کرد و با توجه به اهمیت و فعالیت دانشگاه ها و دانشکده های معتبر کشاورزی و منابع طبیعی کشور که قدمتی چندین ده ساله را دارند، جایگاه علمی و پژوهشی سازمان تات، جایگاهی منحصر در بخش تحقیق، آموزش و ترویج کشاورزی است.
با نظری علمی به آن چه در طی سالها صورت گرفته، خروجی مرجعیت علمی که از پژوهش بجوشد، قابلیت بیشتری نسبت به آموزش دارد،  و همچنین اگر ظرفیت های موجود دانشگاهی و در کنار هم قرار گرفتن آنها با سازمان تات و هم افزایی بیش از پیش این دو نهاد علمی و تحقیقاتی، می تواند در آینده نه چندان دور مرجعیت علمی کشاورزی ایران در منطقه شاهد باشد.
خروجی آنچه که در نشست نخست مرجعیت علمی بخش کشاورزی، نشانگر گامی موثر است که می توان به گفتمانی واحد در بخش های مختلف علم و فناوری کشاورزی تبدیل شود.
به گفته خیام نکویی رییس سازمان تات، خروجی اولین نشست تخصصی مرجعیت علمی در صورت عملی شدن می تواند جایگاه علمی کشاورزی کشور را به مرتبه رفیعی برساند و برای رسیدن به این جایگاه علمی باید:
– در برنامه ها تجدید نظر شود و مباحث به نهادهای تصمیم گیرنده باز گردد
– فرآیند نظارت، ارزیابی، تشویق و ترغیب فعال شود
– تقویت تک بخشی در کنار تلاش و حرکت دیگر بخش ها
– برگزاری کرسی های نظریه پردازی در کنار موضوعات مرجعیت علمی، فعال شود
– ورود نسل نخبه به بخش های مختلف کشاورزی و حضور آنان در معادلات بین المللی

اما آنچه که نباید از نظر دور بماند این است که با تغییر افراد و مسئولیت ها نباید خدشه ای در اجرای برنامه ها ایجاد شود که متأسفانه در عمل این طور نیست . این موانع باید بررسی و نظارت بر اجرای برنامه های تدوین شده تقویت شود .